top of page

Bruk av midler på reinbeitedistriktenes beredskapsfond

Bruk av distriktenes egne beredskapsfond før det er erklært beitekrise, kan føre til krav om tilbakebetaling

Landbruksdirektoratet og statsforvalteren har i den siste tiden mottatt flere henvendelser som gjelder bruk av midler fra distriktenes egne beredskapsfond før beredskapsutvalget har erklært beitekrise i distriktet. Reinbeitedistriktene har anledning til å ta i bruk midler på eget fond under gitte betingelser før beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en krise. Dersom beredskapsutvalget ikke erklærer beitekrise, vil ikke vilkårene for bruk av midlene være oppfylt. Statsforvalteren kan da kreve hele beløpet tilbakebetalt.


Hovedregel erklært krise

Vi understreker at hovedregelen fortsatt er at distriktenes beredskapsfond skal tas i bruk i tilfeller når beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise. Den nye bestemmelsen om at fondet kan tas i bruk under gitte betingelser før beredskapsutvalget har erklært krise, er en praktisk unntaksbestemmelse. Denne er ment å gjelde i tilfeller hvor det er behov for å iverksette tiltak raskt, men hvor det kan ta tid før beredskapsutvalget får gjennomført befaring. Distriktsstyret må gjøre en risikovurdering når fondet åpnes, og distriktsstyret må gjøre dette på eget ansvar. Konsekvensen av å bruke av midlene på beredskapsfondet uten at beredskapsutvalget erklærer beitekrise vil være at vilkårene for bruk av midlene ikke er oppfylt. Statsforvalteren kan da kreve hele beløpet tilbakebetalt til distriktets beredskapsfond. Vi henviser til forskriften paragrafene 1-2, 3-2 og 3-4.Fôring av reinsdyr ved beitekrise. Foto: Landbruksdirektoratet.Dette er hentet fra Landbruksdirektoratet sin hjemme side, som er publisert 04.04.2023.

Comments


bottom of page