top of page

Distriktsårsmøte

I disse tider avholder de fleste reinbeitedistriktene i Vest Finnmark reinbeiteområde årsmøter. Årsmøte skal holdes av reineiere i distriktet hvert år innen utgangen av juni måned (lov om reindrift §49). Noen distrikter velger å avholde årsmøtet på vinteren/vårvinteren, før skilling og vårflytting.


Nannet bidrar distriktene med forberedelser og planlegging til årsmøtene. Nannet er også tilstede og fører årsmøteprotokoll på årsmøter hos de distriktene som har sekretærtjeneste ved Nannet.

For de distriktene som har saksbehandling hos Nannet, forbereder vi saker til årsmøtet sammen med styreledere i distriktet. Styreleder har da et eget møtet med distriktsstyret, hvor styret fremmer styrets forslag til vedtak av sakene til årsmøtet.

RBD 33 Spalca er godt i gang med forberedelsene  til årsmøtet. Her er styreleder Per Anders Bals på forberedelsesmøte med Nannet.
RBD 33 Spalca er godt i gang med forberedelsene til årsmøtet. Her er styreleder Per Anders Bals på forberedelsesmøte med Nannet.


På årsmøtet har enhver reineier tale- og forslagsrett. Ved avstemninger er den enkelte siidaandel stemmeberettiget slik at hver siidaandel har fem stemmer. En sideordnet rekrutteringsandel har to stemmer. Lederen av siidaandelen bestemmer fordelingen av stemmene blant de andre reineierne i siidaandelen. Lederen må alltid selv beholde minst én stemme, eventuelt to stemmer hvis ektefeller eller samboere har felles ledelse av siidaandelen (lov om reindrift §49).


Distriktsårsmøtets saker og myndighet.

I reindriftsloven §50 er det listet opp saker som årsmøtet skal behandle:

1. avgi uttalelse til distriktsstyrets årsmelding og vedta årsregnskap

2. avgi uttalelse til distriktsstyrets forslag til bruksregler, jf. § 57

3 .avgi uttalelse til distriktsstyrets forslag til distriktsplan, jf. § 62

4. velge leder for distriktsstyret etter § 43

5. fastsette regler for valg av styremedlemmer iht. § 43 annet ledd

6. fastsette godtgjørelse til medlemmene av distriktsstyret

7. fastsette tilskuddet pr. rein til distriktskassen, jf. § 46

8. velge revisor, eventuelt revisjonsutvalg, jf. § 48

9. avgi uttalelse i saker som noen med møterett på årsmøtet, senest en uke før årsmøtet ved henvendelse til distriktsstyret, har krevd behandlet

10. avgi uttalelse i andre saker som fremlegges av distriktsstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet.


I saker der årsmøtet har uttalerett, er uttalelsen veiledende og ikke bindende for styret.


Årsmeldingen skal sendes statsforvalteren.


Påminnelse!

Frister for siidaandelsledere:

  • 31.05.2023 Husk søknadsfrist for tilskudd Siidaandeler og reinlag kan få produksjonspremie, kalveslakte- og simleslaktetilskudd. Siidaandeler kan også få driftstilskudd til ungdom og kvinner, etableringstilskudd og ektefelle-/samboertillegg.

Frister for distrikter:

  • 15.07.2023 Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag Tilskuddet skal bidra til utvikling av reindriften i en bærekraftig retning, avsetning til kriseberedskap, diverse administrative ordninger, arbeid med HMS og avløsning ved ferie og fritid.

Se flere frister på nettsiden til Landbruksdirektoratet:

Comments


bottom of page