top of page

Kriseberedskap - åpne distriktets kriseberedskaps fond


Landbruks- og matdepartementet har i desember 2022 vedtatt ny Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - Lovdata. I denne forskriften er bestemmelsene i forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap blitt tatt inn som et eget kapittel 4. Reglene om distriktenes beredskapsfond er tatt inn i forskriftens kapittel 3.


I forskriftens kapittel 3 § 3-2 står det at:

«Beredskapsfondet etter § 3-1 skal dekke kostnader etter § 3-3 i tilfeller der beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise.


Reinbeitedistrikt og reinlag kan vedta å ta i bruk eget beredskapsfond, dersom:

a. distriktsstyret eller reinlaget vurderer at det er beitekrise i hele eller deler av distriktet i henhold til definisjonen i § 1-2 annet ledd, og

b. det er behov for å iverksette tiltak raskt, og

c. distriktsstyret eller reinlaget har varslet beredskapsutvalget om at det er nødvendig å foreta befaring i distriktet»


Endringene har blitt gjort som følge av rapporten fra arbeidsgruppen om «En styrket beredskap i reindriften»


Etter forskriften kan distriktene selv ta i bruk eget beredskapsfond dersom vilkårene etter § 3-2 er oppfylt.


Referer til dokumentet som er sendt via e-post fra Landbruks direktoratet, datert 25.01.2023.

Comments


bottom of page