top of page

Landbruks- og matdepartementet avdeling reindrift besøker Nannet

Oppdatert: 11. okt. 2023


Fra venstre: Karin Merethe Sokki, Marja Eira (Nannet), Lill-Tove Voje Skorge, Morten Floor, Mathias Hole, Alexander Wagstaff, Kjersti Sorteberglien, Oda Skarstad (LMD)

Regjeringen har besluttet at Landbruks- og matdepartementet skal starte opp en ordinær lovarbeidsprosess med en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven av 2007, og ha ansvaret for å gjennomføre og organisere arbeidet.

Lovendringsprosessen tar utgangpunkt i reindriftsloven av 2007. Ettersom reindriftsloven er en næringslov er det naturlig at Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), som den sentrale nærings­aktøren på området, involveres tidlig og holdes tett involvert gjennom hele prosessen. Tilsvarende vil Sametinget involveres i lovarbeidet. (www.regjeringen.no)


I forbindelse med dette arbeidet, er Landbruks- og matdepartementet i Finnmark for å innhente innspill til lovarbeidet fra flere organisasjoner og institusjoner.

I dag besøkte LMD avdeling reindrift, Nannet prosjektet. LMD ønsket å møte Nannet, som gjennom å være et rådgivnings- og ressurssenter for reindriftsnæringen, har tett kontakt med reinbeitedistrikter.

Vi i Nannet takker Landbruks- og matdepartementet for å ha tatt tid til å besøke oss.


Comentários


bottom of page