top of page

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda region 8 den 03.03.2023

Protokoll fra møte i rovviltnemnda region 8 den 03.03.2023 er nå lagt ut


Saker som var til behandling på dette møtet:

1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 2

2/23 Orienteringer s. 2

3/23 Saker til informasjon s. 2

4/23 Bruk av FKT-midler i 2022 s. 3

5/23 Prioritering av FKT-midler 2023 s. 5

6/23 Rullering av forvaltningsplan for rovvilt s. 12

- Status - Rovviltnemnda arbeider med mål for planen

- Rovviltnemnda arbeider med arealdifferensiert forvaltning

- Rovviltnemnda arbeider med FKT som virkemiddel i rovviltforvaltningen

- Rovviltnemnda arbeider med samordning av landbruks- og reindriftspolitiske virkemidler

7/23 Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark – Prosjektet fremover s. 32 8/23 Klima- og miljødepartementet om beiteprioriterte områder og terskel for skadefelling s. 33

9/23 Miljødirektoratet – om vurdering av skadefelling og ekstraordinære uttak i B-områder s. 33

10/23 Neste møte


Nannet har tidligere publisert et innlegg om prioritering av FKT-midler, hvor vi henviser til protokoll fra møtet i sak 5/23 Prioritering av FKT-midler.

I det innlegget hadde vi en oversikt over sekretariatets innstilling. Dette er rovviltnemndas vedtak i saken:


- Vedtak –

Rovviltnemnda viser til saksfremstillingen og slutter seg i hovedsak til denne, viser til justert budsjett i kolonnen Vedtak 2023 (Figur 2).


  • Nemnda mener at bestandsregistreringer av rovvilt er et nasjonalt ansvar. Derfor vil ikke nemnda i år prioritere ressurser til Forskning og overvåkning av kongeørn i Vest-Finnmark.

  • Nemnda prioriterer ikke støtte til Hårfeller i Valjohka 2023.

  • Videre viser nemnda til at det har vært få akutte hendelser og skadefellingsoppdrag så langt i 2023, med den bakgrunn frigjør nemnda 200 000 kroner fra budsjett til skadefellingsvederlag.

  • Rovviltnemnda viser til søknad fra Kurt Solheim om støtte til kjøp av båt for flytting av sau til rovviltfritt øybeite. Nemnda setter av 600 000 for delfinansiering, og oppfordrer Kvænangen kommune om å finansiere resterende. Frist til søker for å gi tilbakemelding om tilskuddet benyttes settes til 1.6.2023. Etter denne dato vil tilskuddet bli omprioritert dersom det ikke er klart at prosjektet gjennomføres.

  • Rovviltnemnda viser til søknad fra Kautokeino flyttsamelag, om støtte til Implementering av tradisjonell kunnskap. Nemnda avsetter 300 000 til tiltaket, men forutsetter delfinansiering fra Sametinget og Miljødirektoratet. Nemnda anmoder Sametinget og Miljødirektoratet om å støtte tiltaket med 150 000 kroner hver. Frist til søker for å gi tilbakemelding om tilskuddet benyttes settes til 1.6.2023. Etter denne dato vil tilskuddet bli omprioritert dersom det ikke er klart at prosjektet gjennomføres.
Protokollen finner du her:


Comments


bottom of page