top of page

Reindrift - står som prioritert i bevaringsplan for samiske privatarkiv

Samisk arkiv i Arkivverket har laget en bevaringsplan for samiske privatarkiver. Med den skal arkiver fra og for det samiske samfunnet sikres, bevares og bli gjort tilgjengelig. Med planen følger Arvivverket opp Sannhets- og forsoningskommisjonens forslag ved å innhente, sikre og gjøre tilgjengelig ytterligere arkiv som kan bidra til kunnskap, historie, sannhet og forsoning. Dette markerer et viktig skritt for å inkludere og anerkjenne samisk historie og kultur i den nasjonale hukommelsen.


Torsdag 11.04.2024 ble bevaringsplanen lansert. Bevaringsplanen viser hvilke arkiv Samisk arkiv vurderer å bevare og hvorfor. At en aktør står på Samisk bevaringsplan betyr først og fremst at arkivet er antatt å være bevaringsverdig og bør vurderes nærmere for avlevering til en bevaringsinstitusjon. Det betyr ikke at arkivet nødvendigvis må avleveres til Samisk arkiv. den kan også bli avlevert til en annen bevaringsinstitusjon


Samisk reindrift er underdokumentert når det gjelder privatarkiver. Samtidig er det et sentralt og betydningsfullt område i det samiske samfunn. Det er viktig å ivareta eksisterende dokumentasjon i private arkiver fra reindriften. Det er også behov for innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon fra reindrifta, og bedriftsarkiv fra bedrifter basert på reindrift, som f.eks duodji, slakteriene, turisme mfl.


Prioriterte aktører som Samisk arkiv ønsker å dialog med:

Med utgangspunkt i bevaringskriteriene ønsker Samisk arkiv å gå i dialog med aktørene under for å vurdere om arkivene er aktuelle for bevaring . Også andre arkiv kan være aktuelle for bevaring for å oppnå helhetlig samfunnsdokumentasjonTekst til dette innlegget er hentet fra Ájmon-Aajmojne-Áimmuin 2023


På lanseringen hadde Nannet et innlegg om vårt arbeid med reinbeitedistrikter og deres arkiv i Nannet. Siden 2022 har Nannet arkivert dokumenter for reinbeitedistriktene som samarbeider med Nannet prosjektet. Arkiv for reinbeitedistriktene, ble i Nannet prosjektets forstudie identifisert som en viktig tjeneste for Nannet å tilby distriktene. Dette for å sikre bevaring av dokumentasjon for ettertiden, og sikre gode rutiner ved arkivering, underskrifter til protokoll etc.


Prosjektleder Nannet - Marja Eira


Comments


bottom of page