top of page

Saker som er ute på offentlig høring

Oppdatert: 29. jan.

Vi har listet opp saker som er ute på offentlig høring som kan være av interesse for reinbeitedistrikter.


Forslag til endringer i forskrift om konsekvensutredninger

(endringer i krav om meldeplikt for kraftledninger og solkraftverk)

  • Høringsfrist 31.01.2024


For kraftledninger foreslås å endre konsekvensutredning-forskriften slik at grensen for når en tiltakshaver må forhåndsmelde kraftledninger på 132 kV, heves fra 15 km til 50 km. Samtidig skal tiltakshaver få velge å likevel kunne forhåndsmelde denne typen kraftledninger. Tiltakshaver får dermed en rett, men ikke plikt til å melde kraftledninger på 132 kV som er mellom 15 og 50 km lange.


Høringsbrev og høringsnotat finnes her:Forvaltningsplan for rovvilt region 8 Troms og Finnmark

  • Høringsfrist 14.02.2024


Rovviltnemnda i Troms- og Finnmark har sendt forslaget til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8 ut på høring.Rovviltnemnda ønsker høringsuttalelser til hele forvaltningsplanen, men ber om særlig innspill til planen som omhandler:

  • Erfaringsbasert kunnskap – samle inn, systematisere og bruke, s. 7

  • Arealdifferensiert forvaltning – forvaltningssoner for rovvilt og beitedyr, s. 9

  • Gaupe i kalvingsland og beiteområder for sau, s. 15


Send dine innspill

Rovviltnemnda ønsker at flest mulig aktører og interessenter sender sine innspill til planen.

Høringsuttalelser kan sendes til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statens hus9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 14. februar 2024. 


Gjeldende forvaltningsplan og revidert forvaltningsplan finner du på denne siden:Rapport fra Sannhets- og Forsoningskommisjonen

  • Frist for å skrive innspill 15.03.2024


Sannhets- og Forsoningskommisjonen inviterer til skriftlige høringsinnspill


Link til rapporten og side for innsending av innspill:
Forslag til endringer i forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

  • Frist 15.03.2024

Ny forskrift om melding om reindrift har som formål å effektivisere ordningen med å levere melding om reindrift for siidaandelen. En vesentlig endring er at ordningen med godkjenning av melding om reindrift fjernes. Videre er frist for å gi melding om reindrift endret fra 10. april til 31. mai. Endringene medfører behov for å endre og tilpasse erstatningsforskriften.


Det foreslås å harmonisere frist for søknad om rovvilterstatning for tap av tamrein med ny frist for innlevering av melding om reindrift, innføre krav om at søknad om rovvilterstatning fremmes elektronisk gjennom Elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet, regulere retten til behandling av søknad som fremsettes etter fristens utløp, samt mindre tekniske endringer blant annet at begrepet driftsenhet endres til siidaandel.  コメント


bottom of page