top of page

Prioritering av FKT-midler 2023

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte i Tromsø fredag 3. mars.


På dette møtet ble Rovviltnemndas prioritering av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2023 behandlet.


I 2023 er det et rekordhøyt søknadsbeløp på nesten 83 millioner kroner. Regionen har samtidig fått tildelt 14 millioner, noe som er 500 000 kroner mindre enn i 2022.


Bruk av FKT-milder 2022

Sekretariatet la frem en kortfattet rapportering på forbruk 2022:

 • Tjenestekjøpsmidler 2022 Ut av tildelte 1 500 000 ble det denne posten belastet med 1192 379 kroner. Altså et mindreforbruk på 307 621 kroner.

 • Styrking av rovviltforvaltingen Tildelingen på 1 000 000 ble brukt i sin helhet.

 • Drift av rovviltnemnd og sekretariat kap Tildelingen på 1 200 000 ble brukt i sin helhet.

 • Rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 8 Tildelingen på 1 020 000 ble brukt i sin helhet.

 • Erstatning sau 3 701 992 utbetalt.

 • Erstatning rein 62 492 378 utbetalt.

 • Tilskudd – Forebyggende og konfliktdempende tiltak Rovviltnemnda hadde et budsjett på kr 14 500 000,–. På slutten av året var det klart at det ville bli restmidler, nesten 1,5 millioner ble utbetalt i restmidler. Ved endelig regnskap ble det ca. 673 000 i restmidler.


Prioriteringer for bruk av FKT-midler 2023 – Troms og Finnmark

I 2023 behandler Statsforvalteren søknader om FKT i løpet av mars 2023. De fleste tilsagnsbrev blir dermed sendt ut før påsken. Statsforvalteren prioriterer de som får midler først. Flere i reindrifta har allerede satt i gang tiltakene som de søker om.

Avslag blir sendt ut etter at alle tilsagn om midler er sendt ut. Avslag blir trolig sendt ut etter påske.Forslag til budsjett (Tabell 2) er basert på en forhåndsvurdering av den enkelte søknad. Søknadene er vurdert etter forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak samt rovviltnemndas føringer i forvaltningsplan for rovvilt. Søknadene er prioritert opp mot hverandre. Sekretariatet forventer at det ved behandling av den enkelte søknad vil dukke opp momenter som gjør at budsjetterte beløp vil måtte justeres noe.


Det ble gjort noen endringer i budsjettet (tabell 2), disse endringene antar vi vil bli lagt frem i protokollen fra møtet. Noen av endringene som ble gjort:

 • Lisensfelling med jervebås- endret fra kr 20 000,- til kr 39 000,-

 • NINA - overvåking av kongeørn i Vest Finnmark - avslått

 • Kautokeino Flyttsamelag - Implementering av tradisjonell kunnskap - endret far kr 0,- til kr 300 000,- dette forutsetter at flyttsamelaget får resterende omsøkte tilskuddsmidler tildelt fra andre finansiører.


Reindrift

I 2023 har reindriftsutøvere levert 177 søknader om støtte til ca. 500 forebyggende tiltak. Omkring 63 500 000 kroner er søkt støttet gjennom FKT. Sekretariatet har foreslått et budsjett på 5 350 000 kroner. Reintall vil være det klart viktigste tildelingskriteriet. Sekretariatet ser ikke noen tydelig tapsforebyggende effekt på reindrifta som helhet som følge av bruk av forebyggende tiltaksmidler. I den grad forebyggende tiltak har effekt for enkelttiltak, virker det som tapene forskyves i tid eller rom. Sekretariatet ser imidlertid at elektronisk overvåking er et tiltak som i liten grad påvirker reinens adferd, forbedrer ordinær drift og det tapsforebyggende arbeid. Sekretariatet vil prioritere søknader om elektronisk overvåking, dette er også tråd med signaler som ble gitt forut for søknadsfristen. Mange har søkt på flere ulike tiltak. Innenfor rammen av tilsagn og søknad på det enkelte tiltak vil sekretariatet la det være opp til søker å avgjøre hvor stor del av tilsagnsbeløpet som skal brukes på hvilke av tiltakene. Sekretariatet skriver her litt om de vanligste tiltakene.


 • Fôring av tamrein i korte perioder av året for å samle flokken og unngå rovvilttap Fôring gjør det enklere å holde reinen mer samlet, og slik blir det også enklere å holde tilsyn med dyrene. Reinen blir mer vant til mennesker tett på, noe som kan gjøre det enklere å avverge rovvilttap, uten å forstyrre beiteadferd eller å forstyrre reinen under kalvingen. Fôring muliggjør mer effektivt tilsyn, men det kan også øke behovet for tilsyn.

 • Utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak Til dette tiltaket vil Statsforvalteren kunne støtte innleid hjelp til ekstra tilsyn med inntil 2 000 kr per person og dag for en periode. Det kan bare gis tilskudd til utvidet tilsynsaktivitet når dette kombineres med tiltak listet i forskrift om tilskudd ifb. med rovviltskader § 5 b.

 • E-bjeller/radiobjeller Tiltaket kan være effektivt for å få bedre oversikt over reinen, og for å avklare tapsforhold. Statsforvalteren kan støtte innkjøp av e-bjeller/radiobjeller, tilbehør og abonnement.

 • Flytting av tamrein til mindre rovviltutsatte områder Det å unngå rovvilttap gjennom å flytte til mindre rovviltutsatte områder er, for de fleste som har mulighet, nært knyttet til ordinær reindrift, derfor vil vi generelt ikke prioritere støtte til flytting av rein. Skulle det likevel kunne gis støtte, så er det til dokumenterte utgifter til leid biltransport av rein eller til lønnskostnader for innleid hjelp i forbindelse med flytting.

 • Kalving innenfor gjerde Statsforvalteren vil kunne støtte både fôring, materiell (for eksempel gjerdemateriell) og innleid hjelp i forbindelse med kalving. Det blir opp til søker å vurdere fortløpende om kalving skal gjennomføres i gjerde. I eventuelt tilsagnsbrev om støtte i forbindelse med kalving, må Statsforvalteren sette kriterier som sikrer god dyrevelferd dersom søker velger å ha kalving i gjerde.

 • Mobil gjeterhytte Vi vil åpne for at innkjøp av mobil hytte kan støttes med inntil 60 prosent av innkjøpskostnad.

 • Helikopter for samling/uttak av slaktedyr på høsten. Helikopter kan være effektivt for å samle all rein fra et område for flytting eller for tidlig slakting. Dokumenterte utgifter for leie av helikopter kan støttes med inntil 60 prosent.

 • Drone Det er et tiltak som kan være til god nytte i reindrifta, også for å avklare tapsforhold. Statsforvalteren kan støtte innkjøp av drone med inntil 60 prosent av innkjøpskostnadene.

 • Fôr/høykutter Vi vil åpne for at innkjøp av fôr/høykutter kan støttes med inntil 60 prosent av innkjøpskostnad.

 • Teleskop Det er et tiltak som kan være til god nytte i reindrifta, også for å avklare tapsforhold. Statsforvalteren kan støtte innkjøp av teleskop med inntil 30 prosent av innkjøpskostnadene.

Tekst er hentet fra saksfremstilling for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 03.03.23


Protokoller fra møter i rovviltnemnda kan du lese her:


Comments


bottom of page